Een missiebisschop bezoekt Langeweg  (2)

16 Maart 1920 viel op een  dinsdag, een dag waarop iedereen gewoonlijk aan het werk was.  Toch was het in de late middag een drukte van belang in ons dorp.  De Langewegse verenigingen hadden monseigneur  met zijn gevolg  ingehaald vanaf station Langeweg.  Op de voorgrond  toont de foto de R.K. JEUGD organisatie die de fotograaf  aan het werk ziet.  Daarachter de Vrijwillige Burgerwacht in het gelid.  En helemaal op de achtergrond de heul naar ‘ Het Wiegeske’ ,  een  dan nog onbestrate weg, waar het dorp haar oude naam mede aan te danken heeft.  Voor de visiterend bisschop niet vreemd, hij was wel wat gewend op Borneo.  Zuster Arnoldine , moeder-overste van het Mariaklooster,  legde  het bezoek van Mgr. Bos vast in de kloosterkroniek : Z.D.H. Mgr. Pacificus Bos, eerste bisschop van  Nederlands  Borneo, die na zijn H. Bisschopswijding de eerste maal in het vaderland vertoefde,  vereerde Langeweg met zijn hoog bezoek.  Op schitterende wijze is Monseigneur door de ingezetenen van Langeweg gehuldigd en een plechtige feestelijke intocht is     Z. D. H. bereid.  Een lange stoet  samengesteld uit alle verenigingen met haar vaandels en banieren, schooljeugd en bruidjes  haalde Z.D.H.  in.  Bij het schoolplein gekomen werd monseigneur door de kinderen een welkomstlied gezongen  en sprak de Weledele Heer  van der Peijl  Z.D.H. toe. Daags daarna droeg  de bisschop  een pontificale H. Mis op, geassisteerd door  zestien priesters. Wegens de beperkte ruimte konden de schoolkinderen daarbij echter niet tegenwoordig zijn.  Om dit gemis te vergoeden zou Monseigneur  daags daarna een bezoek brengen aan onze school.  Deze eer en dit voorrecht werden door de kinderen en door onszelf zeer op prijs gesteld.  In alle haast, want wij hadden slechts enkele dagen beschikbaar,  werd er nu gewerkt om Monseigneur een feestelijke  en waardige ontvangst te bereiden.  Alles liep Goddank goed van stapel  en de huldiging van Monseigneur   door onze  schoolkinderen mag dan ook uitstekend geslaagd heten en werd door den Zeer Eerwaarden Pater Mauritius,  die Z.D.H. vergezelde, treffend genoemd. Op het schoolplein afgehaald door enige bruidjes  en een tweetal als Chinees geklede meisjes, werd de bisschop de versierde school  binnengeleid en toonde zich bijzonder verrast.  Op het program stonden:  Een korte canon, aanspraak , die prachtig werd  voorgedragen, welkomstlied, een vers betrekking hebbende op de Missie, een samenspraak tussen  de twee Chineesjes als inleiding tot een door haar ten bate der Missie gehouden schaalcollecte welke de som van bijna  vierentwintig gulden opbracht  die Mgr. werd aangeboden en tenslotte een korte toespraak met een door alle kinderen gezongen refrein. Tot onze spijt  moest wegens de beperkte tijd een andere mooie samenspraak achterwege blijven,  doch bovenstaand program kon  toch, dankzij het geduld van Monseigneur,  geheel worden afgewerkt.  De bisschop toonde zich uiterst tevreden en dankte in hartelijke woorden .  Z.D.H. wekte verder de kinderen op tot missieijver en gaf tenslotte aan ieder kind een prentje tot gedachtenis.  Zeer  voldaan verliet  Monseigneur  daarna onze school.  Dit bezoek heeft op de kinderharten veel  indruk gemaakt, haar missieijver aangevuurd en moge,  God geve het !  den grondslag gelegd hebben tot een latere Missieroeping !  Monseigneur heeft ook daags tevoren een bezoek gebracht aan ons huis en een uurtje eenvoudig  in de refter met ons gepraat.  Zegene de God  de volijverige  en alom door zijn eenvoud beminde bisschop en de ons zo dierbare Missie van Borneo. December 2017