Een kijkje op het boerenhuis vanuit het zuidwesten uit 1965.

Hoeve Krauwelsgors (1)

Zelden zullen we in onze directe omgeving van de rust en stilte kunnen genieten zoals die nog te vinden is in het naburige Krauwelsgors. Slechts door een smal doodlopend polderswiegeske is deze buurtschap verbonden met de buitenwereld. Eigenlijk jammer want de buurtschap toont ons een juweeltje van een boerenhuis dat kan ogen op een dieper verleden dan de ontwikkeling van ons gehucht Slikgat: Krauwelsgors nummer 4 van de familie Damen – Wijnen. Alleen al het feit dat de voorgevel niet aan de wegkant maar aan de meest zonnige kant ligt, is voldoende om aan te nemen dat we hier met een eeuwenoude woning te doen hebben. Enkele tientallen meters zuidwaarts is de Mark ingebed. De rivier overstroomde nog regelmatig in de late middeleeuwen en zette daarbij klei en zand af. Het lichtere materiaal, de klei, werd het verst door het water meegenomen. Op den duur overstroomde slechts bij hele hoge waterstanden het gebied. Er ontstond een aanwas die we in onze streken kennen onder de benaming gors. Door de verhoging van het land , verminderde de stroomsnelheid van het water en daardoor bezonk eerste het zwaardere zand en ontstonden oeverwallen waar men kans zag boerderijen te stichten. De nabije hofsteden Hokkenberg en Hazeldonk zijn onder dezelfde omstandigheden ontstaan als Hoeve Krauwelsgors. Bekend is dat al in 1474 land in Krauwelsgors verpacht werd door de Prins van Oranje. Zekerheid omtrent bewoning van de Hoeve Krauwelsgors krijgen we doordat Embregt Embregts in 1665 een verklaring aflegt . De hoeve is dan inmiddels eigendom van de welgestelde maarten Adriaen Daniels te Zevenbergen. Embregts verklaart dat hij tot 1643 op de hoeve heeft gewoond ‘latende de hoeve in behoorlijk vorm gerepareert, de huisinge opgemaakt met een nieuwe steene muur en gevel met het minste daaraan daer niet aan gebroken of beschadigd, de vloere in de kamer en kelder dicht beklijt met plavuijse en glasdicht, de schuer ter deele geleyt met nieuwe planke, voorts rontom de schuur met de peerdestalle wel beplankt, deseleve rontom dicht met greene delen toegeslagen soo dat er geen delen uit waren , en een nieuwe dorsvloer is geleit. Het huis, schuer en peerdestal allegader eerst beklijt met een nieuw rieten dak en met aarden soijen bezet, dat ook het beestehuis mede op de hoeve staande rontom toegeslagen is geweest met greijne delen alsmede ‘selfde dack op het beestehuis leggende is geweest, waterdicht en goed, dat mede op de gaersdries op dezelfde hoeve was staande een bequame ceet en een goede backcete. Oktober 2016