Hieronder vindt u alle lopende zaken waar de wijkvereniging op dit moment mee bezig is

Op een vraag van de wijkvereniging aan Gemeente Moerdijk over glasvezel in Langeweg antwoord Gemeente in maart 2021.
lees hier de reactie van de gemeente

Persbericht 12 april 2021:
Aanleg glasvezelnetwerk in Moerdijk gestart!
Het moment is daar: het glasvezelnetwerk in gemeente Moerdijk wordt aangelegd. Op maandag 12 april ging symbolisch de eerste schop in de grond om de aanleg van het glasvezelnetwerk af te trappen. De gehele aanleg zal ongeveer twee jaar duren. Naar verwachting is in het eerste kwartaal van 2023 de hele gemeente aangesloten op het nieuwe netwerk.


Aanleg
In Moerdijk legt E-Fiber een openbaar, voor elke provider toegankelijk, glasvezelnetwerk aan. Aannemer NKM voert, in opdracht van E-Fiber, de graafwerkzaamheden uit. De gemeente Moerdijk wordt verdeeld in tien gebieden. De werkzaamheden zullen starten in het eerste gebied, Zevenbergen-Oost, waarna we in Zevenbergschen Hoek, Moerdijk en de rest van Zevenbergen gaan beginnen. Vanaf januari 2022 worden ook Noordhoek, Standdaarbuiten, Fijnaart, Helwijk, Willemstad en Klundert aangesloten op het netwerk. Op e-fiber.nl/moerdijk staat de planning per gebied.

Glasvezel biedt uitkomst voor Moerdijk
Samen met Eric Vos (E-Fiber) en Russell Crye (NKM) zette Wethouder Jack van Dorst van de gemeente Moerdijk de eerste schop in de grond. Wethouder Van Dorst is blij dat de aanleg van start is gegaan: “We zijn in onze gemeente al jaren bezig om glasvezel te krijgen. Voor sommige gebieden en functies is het ook echt heel erg nodig”.

Daarom glasvezel
We zijn steeds meer online. Een supersnelle en betrouwbare internetverbinding is een must. Glasvezel speelt in op onze groeiende vraag naar data, denk aan 1000 Mbit/s en tot wel 20x zo snel downloaden en uploaden. Daarnaast biedt glasvezel een nieuwe vrijheid. Gebruikers bepalen zelf bij wie ze internet, televisie en telefonie afnemen. Het E-Fiber netwerk is een open netwerk met meerdere aanbieders. Ook is glasvezel beter voor het milieu.

Over E-Fiber
E-Fiber is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de aanleg van glasvezel. E-Fiber vindt dat iedereen in Nederland recht heeft op snel en betrouwbaar internet. Waar je ook woont, in een stad, dorp of buitengebied. Daarom investeert E-Fiber in infrastructuur, innovatie, techniek én in mensen.

Wijkvereniging doet navraag bij gemeente over ontbreken van Langeweg in bovenstaande persbericht

Gemeente Moerdijk is voornemens woningbouw te plegen in Weth. Trompersstraat.

In een overleg met inwoners op 11 november 2020 heeft de wijkvereniging deze plannen gedeeld en reacties gepolst.
Zie het verslag van die bijeenkomst.

De Gemeente heeft als volgt op de vragen gereageerd (februari 2021):

Afgelopen Raadsvergadering (4 februari 2021) heeft de gemeenteraad van Moerdijk ingestemd met de start van de volgende fase voor het woningbouwproject aan de Wethouder Trompersstraat. In het afgelopen jaar is de haalbaarheid van woningbouwontwikkeling aan de Wethouder Trompersstraat in beeld gebracht. Het project wordt in financiële, maatschappelijke en planologische zin haalbaar geacht. Het project bevat 5 koopwoningen en 10 levensloop bestendige sociale huurwoningen. De grond voor de huurwoningen zal aan Woonkwartier worden verkocht waarna Woonkwartier de levensloopbestendige woningen zal realiseren. Eerst zal de gemeente een bestemmingsplan op gaan stellen voor deze locatie en in procedure gaan brengen. Op 11 november 2020 is er door de Dorpstafel een avond georganiseerd over dit plan. Daarin zijn enkele vragen gesteld. De gemeente heeft hierop antwoorden geformuleerd:

Vraag: Om hoeveel woningen gaat het?
Antwoord:
Het project bevat 5 koopwoningen en 10 levensloop bestendige sociale huurwoningen.

Vraag: Zijn mogelijke andere locaties onderzocht?
Antwoord: In december 2019 heeft de Raad met het vaststellen van het startdocument Wethouder Trompersstraat gekozen om (uitsluitend) deze locatie in beeld te brengen. Tijdens de bijeenkomst van de dorpstafel op 3 maart 2020 is ook uitsluitend over deze locatie gesproken. De achtergrond van deze keuze is meerledig: Het betreft allereerst gemeentelijke gronden. Er is gekozen voor gemeentelijke gronden om snel tot ontwikkeling te kunnen komen. Daarnaast speelt een rol dat inbreiding altijd voor uitbreiding gaat. Woningbouwlocaties dienen zich daarnaast bij voorkeur te bevinden in gebieden waar dit (door de provincie) is toegestaan (bestaand stedelijk gebied). Daarnaast dienen de aantallen in de regio te worden afgestemd. Al deze elementen maken dat de locatie Wethouder Trompersstraat een locatie is waarmee (mits haalbaar) op een ‘snelle’ manier invulling aan de wens vanuit het dorp om tot woningbouw te komen.

Vraag: Waarom deze locatie? Geluidsoverlast (meerder keren genoemd) en fijnstof problemen te voorzien. N285 zal alleen maar drukker worden. Is dit uberhaupt wel een geschikte locatie voor nieuwbouw? 
Antwoord: Er zijn geen onderwerpen die een eventuele ontwikkeling planologisch/milieutechnisch niet mogelijk zouden maken. Wel zijn er de aandachtspunten. Geluid is de belangrijkste beperkende randvoorwaarde voor wat betreft milieu. Momenteel zijn de geluidcontouren ten gevolge van de N285 globaal inzichtelijk gemaakt. Op de locatie van de woningen is een aanzienlijke geluidbelasting berekend vanwege de provinciale weg. Bouwen is hier onder voorwaarden mogelijk. In de vervolgfase zal de exacte gevelbelasting in beeld dienen te worden gebracht. Hier is in deze fase nog niet voor gekozen om dat de exacte locatie van de gevels nog niet vaststaat. Ten behoeve van de ontwikkeling zal dan voor de woningen zeer waarschijnlijk een hogere grenswaarde moeten worden vastgesteld. De daarvoor benodigde inhoudelijke en procedurele stappen zullen hiervoor gezet moeten worden.

Vraag: 10 levensloopbestendige woningen zoals weergegeven in de presentatie is wel heel veel. Past dat wel in het beeld van de Wethouder Trompersstraat?
Antwoord: De gemeente is van mening dat de 10 geprojecteerde woningen passen op de betreffende locatie. Er is daarnaast rondom ruimte voor inpassing/groen.

Vraag: Effect mogelijk voorkomende beschermde diersoorten als huiszwaluw?
Antwoord: Er is een ecologische Quick scan uitgevoerd. De belangrijkste conclusies daarvan zijn dat binnen het plangebied geen jaarrond beschermde vogels zijn waargenomen. Direct nabij het plangebied (er net buiten) zijn wel jaarrond beschermde vogelsoorten (huismus en gierzwaluw) waargenomen. Het functioneel leefgebied (m.n. huismus groen langs huidige bebouwing en gierzwaluw) dient in stand te blijven. Daarnaast zijn ook nestkommen van huiszwaluw in de directe omgeving (buiten het plangebied) waargenomen.

Vraag: Bij vervallen hondenuitloopveld en speeltuin, alternatieven zoeken en inrichten. Er is maar 1 uitloopveld en twee speeltuintjes in Langeweg. Als mogelijk alternatief is genoemd: veld hoek Ringweg/Weth. Trompersstraat. (langs N 285).
Antwoord: Deze opmerking is ook (meerdere malen) als reactie op de brief van direct omwonenden gekomen. In het voorkeursmodel is nu ook aan gegeven dat we de inrichting rondom het plan nog nader willen uitwerken (groene omlijning). Er is in elk geval rekening gehouden met het realiseren van een nieuw (kleiner) hondenuitloopterrein in de omgeving van het plan. Dit terrein dient te voldoen aan de minimale oppervlakte van 500m2. De locatie zal in overleg met de Dorpstafel gezocht worden. De inrichting van dit terrein is meegenomen in het project. In het losloopterrein komt een looppoort en een bredere poort voor de toegang van groot materieel. Tevens komt er minimaal één zitbank op een verhard tegelplateau. De geplante bomen zullen zoveel mogelijk worden verplant. Aan de rand van het project bevindt zich reeds een speelvoorziening. In het project is rekening gehouden met een verbetering (of kleine uitbreiding) van deze speelplek.

Vraag: Kan de gebiedsontwikkeling samenvallen met plannen herinrichting N285?
Antwoord: In het voorkeurmodel is al rekening gehouden met de herinrichting van de N285. Ook is het mogelijkheid om een deel van de compensatie van de bomen van de N285 te combineren in het gebied.
Bij het in beeld brengen van de haalbaarheid zijn ook betrokken de dorpstafel van 3 maart 2020, de reacties op de brief naar direct omwonenden van 15 mei 2020 en het resultaat van bijeenkomst op 11 november 2020. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat er maatschappelijk draagvlak is voor woningbouw in Langeweg, maar dat de locatie door inwoners van Langeweg niet direct als de meest gunstigste wordt ervaren. Daarnaast zijn enkele direct omwonenden kritisch op de plannen. De gemeente zal nu aan de slag gaan met het opstellen van een bestemmingsplan voor deze locatie en dit in procedure gaan brengen. Hiervoor zal de gemeente ook een avond organiseren voor de inwoners van Langeweg. Dit bestemmingsplan zal eerst moeten worden vastgesteld door de gemeenteraad. De verwachting is dat dat niet eerder zal zijn dan het 2e kwartaal van 2022. Mogelijk wordt gekozen voor een omgevingsplan in plaats van een bestemmingsplan als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De provincie Noord-Brabant werkt aan de voorbereiding van groot onderhoud aan de N285 tussen Klundert en de aansluiting met de A59 bij Wagenberg.
Doel is om de N285 voor de komende tien jaar goed te onderhouden en de veiligheid te verbeteren.
Hieronder wordt in een duidelijke presentatie uitgelegd wat de voornemens zijn met betrekking tot dit onderhoud van de N285 met name ook voor Langeweg.